• Χρήσιμες ειδήσεις  Πρόγραμμα Μ. Τεσσαρακοστής 2018


  Παράκληση για ενίσχυση του Φιλοπτώχου !


 •   Ημερολόγιο
  Αγιολόγιο
  Νηστείες

  έτους 2 0 1 8
  ΔΩΡΕΑΝ
  ΕΔΩ !!


              English posts (World flag image: Salvatore Vuono)  • Εικονική
  Περιήγηση
   
  Virtual - tour !!

 • Η ενορία μας


  Ο περικαλής ναός μας βρίσκεται στην οδό

  Παπαστράτου 16 &
  Αγίου Στυλιανού 42
  Αθήνα, 11476


  Τηλέφωνο – Φαξ 
  210 – 6464274

  Χάρτες & οδηγίες πρόσβασης
  προς το ναό μας:  Δείτε
  εδώ


   
  Στείλτε μας μήνυμα

  ή στην ηλ. διέυθυνση:
  enas.diabatis at yahoo.gr

  Πιέστε εδώ, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για μας

Ποιοι είναι οι καρποί της ευχής του Ιησού


Γέροντας Κλεόπας Ήλιε

-Ο πρώτος καρπός τής εύχής τοΰ Ίησού είναι ή άποβολή τών νοερών παραστάσεων άπό τίς ματαιότητες τοΰ κόσμου, κατά τόν άγιο Διάδοχο, ο όποιος λέγει:

«Αύτά πού εΐχαν μπει παλαιότερα στήν καρδιά του άνθρώπου έξαφανίζονται μαζί μέ όλες τίς ώραιότητες τής ζωής».

-Ό δεύτερος καρπός τής εύχής είναι ή φοβερά θέα τής άσωτίας τής ψυχής, ή όποία έκδηλωνόταν μέ τίς σωματικές αισθήσεις και τούς κακούς λογισμούς. Άπ’ αύτή τήν θέα άποκτά ό άνθρωπος ταπείνωσι, πένθος, δάκρυα, όπως λέγη ό άγιος Γρηγόριος ό Παλα­μάς.

-Ό τρίτος καρπός τής καρδιακής προσευχής είναι ότι, μέ τήν έπιστροφή τοΰ νοΰ στήν καρδιά, τόσο ό νοΰς όσο καί ή καρδιά τοΰ άνθρώπου, γίνονται σάν ένας καθαρός καθρέπτης στόν όποιον ό ίδιος ό άγωνιστής γνωρίζει τίς πονηρές κινήσεις τών σκέψεών του καί καλεί τόν Ίησοΰ σέ βοήθεια,

-Ό τέταρτος καρπός είναι ή άγνότης τής φύσεως, καθότι τό έργο τής καθαρότητος τής φύσεως είναι ύπεράνω αυτής τής φύσε­ως, ώς δοσμένο άπό τήν Θεία Χάρι τοΰ Παναγίου Πνεύματος.

-Ό πέμπτος καρπός τής προσευχής εΐναι ότι, μπαίνοντας ό νοΰς στήν καρδιά γιά νά μιλήση έκεΐ μέ τόν ένδιάθετο λόγο, κατα­κλύζεται άπό μεγάλη χαρά καί πνευματική εύφροσύνη, όπως δηλώνη γι’ αύτά ό Ιωσήφ Βρυένιος.

-Ό έκτος καρπός τής εύχής είναι δτι μέ αύτή τήν προσευχή κατασκηνώνει ή Χάρις τοΰ Θεοΰ μυστικά μέσα στήν καρδιά.

-Ό έβδομος καρπός είναι ότι μέ τήν άδιάλειπτη μνήμη τοϋ Όνόματος τοϋ Ίησοΰ, γεννάται στήν ψυχή ή άγάπη πρός τόν Χρι­στό. (Βλέπε «Φυλακή των πέντε αισθήσεων» τοϋ άγίου Νικοδήμου τοΰ Άγιορείτου).

«Άλλοι καρποί τής προσευχής είναι: Ή συμμάζωξις τών λο­γισμών, ή εύλάβεια, ή προσοχή έπί τοϋ έαυτοΰ μας, ή ταπείνωσις, ό φόβος του Θεού, ή μνήμη τοΰ θανάτου, ή ειρήνη τής καρδιάς καί των λογισμών, η συγκέντρωσις της προσοχής στην καρδιά και η πνευματική θερμότης».

*Πνευματικοί Διάλογοι με τον Ρουμάνο ήσυχαστή π. Κλεόπα – Μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης

Πηγή

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: